The OEPS!loop
24 May t/m 26 May

The OEPS!loop

OEPS! We loopen! 15 jaar geleden onthulde Extrapool haar iconische rode gevel na een grote renovatie van het gebouw. Dit jaar cirkelen we terug en geven we het gebouw opnieuw een makeover in samenwerking met kunstenaars Suzie van Staaveren, Mika Schalks en Blob Shop Collective.

Tijdens het Extrapool weekend van mei trappen we dit project af met een ontmoeting met de kunstenaars die ons gebouw een nieuw aangezicht zullen geven. 

Met spreekbeurten van de kunstenaars met onderwerpen variërend van het gebruik van metselwerk en ornamenten in architectuur, het werken op miniatuur schaal voor stop motion film en een reis door ondergrondse publicatie- en distributiepraktijken. Kom langs voor een kolkend, kronkelend weekend vol interessante gesprekken, de onthulling van een nieuw Slimtarra behang, een workshop gevel ontwerpen, individueel gecureerde drankjes uit de Bubble Punch Machine en heel veel vernieuwing!

Vrijdag 24 mei
Expositie
Spreekbeurt door Blob Shop Collective  ‘Underground Distribution –Onderzoek naar subversieve publicatiepraktijken’
Deur: 20:30
Programma: 21:00-23:00
Entree: betaal wat je kan/5,-

Zaterdag 25 mei 
Expositie
Spreekbeurt door Suzie van Staaveren ‘Tegels, Metselwerk en Ornamenten in Architectuur’
Spreekbeurt door Mika Schalks ‘Miniatuurwerk in Stop Motion’
Deur: 20:30
Programma: 21:00-23:00
Entree: betaal wat je kan/5,-

Zondag 26 mei
Workshop ‘Underground Schematics’ door Blob Shop Collective. [ENG + NL]
Underground Schematics (ondergrondse schema’s) is een workshop die de structuur van de gevel van Extrapool en mogelijke vernieuwingsplannen onderzoekt. Aan de hand van de blauwdruk van de vorige gevelrenovatie in 2012 gaan de deelnemers aan de slag met verschillende technieken, zoals tekenen en papiermodelbouw, om nieuwe ideeën voor een make-over te visualiseren. Samen richten we onze aandacht op een ruimte die meestal over het hoofd wordt gezien: de kelder van Extrapool.

Binnen de kaders van de kleine kelderramen duiken we in de mogelijkheden die interactie en uitwisseling cultiveren tussen de binnenkant van de kunstruimte en de omringende buurt. Deze workshop wordt gegeven door Emma Prato, Miriam Schöb en Jian Haake van Blob Shop Collective en maakt deel uit van het lopende onderzoek voor The OEPS! loop façade renovatieplan.
Deur: 13:30
Programma: 14:00-17:00
Entree: betaal wat je kan/5,-

10,- voor heel het weekend

 

Blob Shop Collective
Blob Shop Collective (Amsterdam, Rotterdam) is een groep bestaande uit multidisciplinaire kunstenaars en ontwerpers en zijn internationaal actief. Onze activiteiten vinden hun oorsprong in inter-dependent publicatiepraktijken en stimuleren verbindingen tussen verschillende onderwerpen, achtergronden en disciplines.

Blob Shop Collective combineert het idee van een winkel – die economische noodzakelijkheden binnen het onafhankelijke publicatie veld erkent en erop reageert – met de zelforganiserende structuur van een collectief dat saamhorigheid nastreeft. Het is een ontmoetingsplaats waar transacties en uitwisselingen van kennis, vaardigheden en middelen circuleren.

Ons verlangen om publiceren te onderzoeken door middel van experimenten met nieuwe en traditionele media, collectieve methodologieën en doe-het-zelf tools manifesteert zich in online en offline publicaties, maar ook in intieme bijeenkomsten, workshops en publieke momenten.

Als publicatieproject in wording zoeken we naar autonomiteit om duurzame en zelfvoorzienende praktijken op te bouwen. Gemotiveerd door een open source mentaliteit willen we alternatieve manieren van samenleven en samenwerken verkennen.

Website: https://blobshopcollective.org
Insta: @blobshopcollective
Insta Emma: @trashbooksatelier
Insta Miri: @mirischoeb
Insta Jian: @ohjian

Suzie van Staaveren
Suzie van Staaveren (NL) is beeldend kunstenaar, haar werk is vaak sterk verbonden met de plek waar het wordt gemaakt en bevat meestal interactieve elementen. Hierbij zoekt van Staaveren naar manieren om kunst een integraal onderdeel te maken van niet alleen kunstruimtes maar ook publieke ruimte en sociale interacties. 

In haar praktijk beschouwt Van Staaveren zichzelf meer als een bemiddelaar die zoekt naar een compromis tussen menselijke en niet-menselijke onderwerpen waar het werk aan raakt. Met als doel dat het werk een compromis vormt tussen de omgeving, materiaal, toeschouwer en haar eigen artistieke intenties. Dit is een manier om haar auteurschap te openen voor invloeden van buitenaf. Vanuit dit perspectief is Van Staaveren geïnteresseerd in samenwerkingen omdat deze inherent gaan over compromissen. Zij ziet het als een verrijking om niet alle keuzes over het werk zelf te maken. 

Website: https://suzievanstaaveren.com/
Insta: @suzievanstaaveren

Mika Schalks
Mika Schalks (NL) is een autonoom grafisch kunstenaar, die voornamelijk (maar niet uitsluitend) werkt met film en (stop motion-)animatie. Zijn ontwerpen en animaties worden vaak met de hand getekend en hebben een duidelijke speelse en kleurrijke visuele identiteit. Zijn werk manifesteert zich op verschillende manieren, verschillend tussen fysieke film-props, digitale illustraties of stop motion-animaties, maar zijn altijd geworteld in analoge technieken en hebben een tastbaar gevoel en textuur, dat een kinderlijke verbeelding oproept. Op dit moment werkt hij als propmaker en grafisch ontwerper voor de Nederlandse stop motion-studio Holy Motion in Arnhem en als grafisch ontwerper voor het illustratie-tijdschrift Wobby.Club in Tilburg.

Website: https://mika.computer/
Insta: @mikaschalks

 

 

The OEPS!loop
[ENGLISH]

 

OOPS! We’re looping! 15 years ago Extrapool revealed its iconic red facade after a big renovation of the building. This year we’re circling back and giving it another make-over in collaboration with artists Suzie van Staaveren, Mika Schalks and Blob Shop Collective.

During the Extrapool weekend in May we’re kicking this project off, and meeting the artists who will be twisting, bending and curling our building into a new look. The artists will be talking about their current obsessions with subjects ranging from the use of brickwork and ornaments in architecture, working in miniature scale for stop motion film and an exploration into underground publishing and distribution practices.

Enter the Extrapool portal for a weekend filled with fun talks, the reveal of a new Slimtarra wallpaper, a facade design workshop, individually curated drinks from the Bubble Punch Machine and lots of renewal! 

Friday May 24
Exhibition
Talk by Blob Shop Collective ‘Underground Distribution – Investigating Subversive Publishing Practices’. Talk by Blob Shop Collective ‘underground publishing’
Door: 20:30
Programme: 21:00-23:00
Entrance: pay what you can/5,-

Saturday May 25 
Exhibition
Talk by Suzie van Staaveren ‘Tiles, Brickwork and Ornaments in Architecture’
Talk by Mika Schalks ‘Miniature Work in Stop Motion’
Door: 20:30
Programme: 21:00-23:00
Entrance: pay what you can/5,-

Sunday May 26
Workshop ‘Underground Schematics’  by Blob Shop Collective.
Underground Schematics is a workshop that explores Extrapool’s façade structure and considers potential renewal plans. Using the blueprint from the previous façade renovation in 2012, participants will engage in hands-on activities, such as drawing and paper-modelling, to visualise fresh ideas for a makeover. 

Together, we will direct our attention to a space that is usually overlooked: Extrapool’s underground. Within the constraints of the small basement windows, we hope to dive into alternative spatial concepts that cultivate interaction and exchange between the inside of the art space and its surrounding neighbourhood. 

Hosted by Emma Prato, Miriam Schöb and Jian Haake from Blob Shop Collective, this workshop will be held as part of the ongoing research for the OEPS! loop façade renovation plan.
Door: 13:30
Programme: 14:00-17:00
Entrance: pay what you can/5,-

10,- for the entire weekend

 

Blob Shop Collective
The Blob Shop Collective gathers multi-disciplinary artists and designers based in Amsterdam and Rotterdam (NL) and operates internationally. Our activities find their roots in inter-dependent publishing practices and foster connections across diverse subjectivities, backgrounds, and disciplines.

Blob Shop Collective combines the notion of a shop — that acknowledges and reacts to economic necessities within the independent publishing field — with the self-organised structure of a collective that caters togetherness. It is a meeting point where transactions and exchanges of knowledges, skills and resources are circulating. Our desire to investigate publishing through experiments with new and traditional media, collective methodologies and DIY tools manifests in online and offline publications, as well as intimate gatherings, workshops and public moments.

As a publishing project in the making, we seek agency to build sustainable and self-sufficient practices. Motivated by an open source mentality, we want to explore alternative ways of living and working together and with others.

Ål Nik, Chae-Young Kim, Emma Prato, Erica Gargaglione, Francesco Luzzana, Gersande Schellinx, Jian Haake, Kimberley Cosmilla, Miriam Schöb, Mitsi Chaida, Supisara Burapachaisri

Website: https://blobshopcollective.org
Insta: @blobshopcollective
Insta Emma: @trashbooksatelier
Insta Miri: @mirischoeb
Insta Jian: @ohjian

Suzie van Staaveren
Suzie van Staaveren (NL) is a visual artist, her work is site-specific, interactive and focussed on finding new ways to make art an integral part of not only art spaces but also public space and social interactions. 

In her practice, van Staaveren considers herself more of a mediator who seeks a compromise between human and non-human subjects that the work touches upon. The environment, material, viewer and her own artistic intentions are all equally important in this process. This way her authorship as an artist has to open up to outside influences, enriching the process by not having to make all the choices herself. 

Website: https://suzievanstaaveren.com/
Insta: @suzievanstaaveren 

Mika Schalks
Mika Schalks is an independent Dutch graphic artist, working most notably (but not exclusively) in the artistic fields of film and (stop motion) animation. His designs and animations are often drawn by hand, and have a distinct playful and colourful visual identity. Whether the end product be a physical film prop, digital illustration or stop motion animation, his work is rooted in analogue techniques and have a tangible feel and texture to it, recalling a child-like imagination. 

Presently he works as a prop maker and graphic designer for the Dutch stop motion studio Holy Motion in Arnhem and as a graphic designer for the illustration periodical Wobby.Club in Tilburg.

Website: https://mika.computer/
Insta: @mikaschalks

More

Workshop
28 Apr 2024
14:00
Art Worldbuilding
Will Guillermo Achúcarro
concert
09 May '24
21:00
Onderstuur – Mary Ocher + Radio Hito
Mary Ocher, Radio Hito
concert
18 May '24
21:00
Onderstuur – RuinsZu
RuinsZu