Extrapool Weekend – Metal at all
28 Jun t/m 30 Jun

Metal at all
[ENGLISH BELOW]

Wanneer het gaat over metaal is de gangbare associatie vaak gelinkt aan de materialiteit en de metallurgische aspecten ervan. Als materiaal is metaal een essentieel medium voor de beeldende kunst, muziek en andere domeinen, en dient het als een veelzijdig medium voor creatieve expressie en culturele verkenning. Van ingewikkeld metaalwerk in de beeldhouwkunst tot de krachtige thema’s van metalmuziek: de verbindingen ervan bestrijken verschillende domeinen en weerspiegelen veerkracht, rebellie en een bijzondere esthetiek. Metaal omvat echter meer dan louter fysieke manifestaties. In etymologische zin kreeg de term ‘heavy metal’ bijvoorbeeld bekendheid door een personage met de naam ‘Uranian Willy, the Heavy Metal Kid’ in de roman van William S. Burroughs. In de loop van tijd is het uitgegroeid tot een metafoor voor verslavende drugs. Metaalhistoricus Ian Christe legt uit dat heavy potentie of diepgang uitstraalt, terwijl metal een sfeer van schurende gewichtigheid oproept. Deze taalkundige evolutie, voortkomend uit beatnik en counterulculture jargon, was al halverwege de jaren zestig zichtbaar, vooral in verwijzingen naar heavy metal. In wezen overstijgt metaal zijn lichamelijkheid en wordt het een symbool van culturele betekenis, waarbij thema’s als potentie, diepgang en gewichtigheid in verschillende artistieke en taalkundige contexten door de geschiedenis heen worden belichaamd.

Tijdens ons juniprogramma ‘Metal at all’ nodigen we je uit om je perceptie van metaal te verbreden en de conceptuele, metaforische en kritische dimensies ervan te verkennen via een groepstentoonstelling met werken van Ode to the Bronze Foundry, het duo Petra Dubach & Mario van Horrik en Yeon Sung. Hun creaties zullen de veelzijdige aard van metaal laten zien, conventionele associaties overstijgen en verdieping brengen in alternatieve perspectieven.

Naast deze meeslepende tentoonstelling hebben we een reeks evenementen voorbereid die erop gericht zijn het begrip van metaal opnieuw vorm te geven. Op de openingsdag zal Ode to the Bronze Foundry (kunstenaarscollectief Lieve van den Bijgaart & Dani Andres) hun gedachten delen over bronsgieten, terwijl Yeon Sung zich zal verdiepen in haar onderzoek naar koperhandel getiteld ‘Rusty Odyssey’. Mario van Horrik en Petra Dubach presenteren hun ingenieuze langsnarige geluidsinstallatie. Daarnaast deelt Arif Aksit op zondag tijdens een filmavond inzichten in heavy metal. Via een gevarieerd aanbod aan kunstwerken en activiteiten willen we diepere reflecties en perspectieven op het concept van metaal stimuleren, het transformerende potentieel ervan omarmen en het vermogen ervan vieren om evolutie en verandering te inspireren. Wij nodigen je graag uit om deel te nemen aan deze reis en het transformatieve potentieel van metaal te omarmen!

Vrijdag 28 juni
Openingsgesprek:
Ode to the Bronze Foundry (kunstenaarscollectief Lieve van den Bijgaart & Dani Andres)
Yeon Sung
Mario van Horrik

Deur: 20:00 uur
Start: 20:30
Entree: 5,- (contant + pin mogelijk aan de deur)

Tentoonstelling 29 en 30 juni
Geopend: 13.00 – 18.00 uur
(Gratis toegang)

Zondag 30 juni
Screening onder leiding van Arif Aksit
Start: 14:30
Vertoning: 15.00 – 17.00 uur

Ode to the Bronze Foundry
Ode to the Bronze Foundry is een kunstcollectief van Lieve van den Bijgaart en Dani Andres, ontstaan vanuit een gedeelde fascinatie voor bronsgieten, ontdekt tijdens hun werk bij gieterij Kemner. Via Instagram delen ze hartstochtelijk hun verkenning van ruwe elementen, technieken en experimenten, waarbij ze grenzen verleggen in hun individuele praktijken en een dialoog op gang brengen binnen de artistieke gemeenschap.

Yeon Sung
Yeon Sung, 연성, is een kunstenaar-onderzoeker en grafisch ontwerper gevestigd in Rotterdam en Zuid-Korea.
De politiek geladen praktijk van Yeon Sung, opgeleid in industrieel ontwerp en grafisch ontwerp, vindt overlap in het maken van films, doe-het-zelf-prototyping, (guerrilla)optredens en schrijven. Haar werk, als een kind van een generatie die getraumatiseerd is door de Japanse koloniale bezetting, benadrukt een dekoloniaal perspectief dat onnoemelijke verhalen die gevormd zijn door de politieke realiteit vertelt, samen met niet-menselijke zaken zoals koper en stof, als transversale menselijke krachten. Sung koestert haar artistieke praktijk als middel tot dekoloniaal activisme, waarbij betaalbare technologie wordt geïntegreerd om de dominante machtsstructuren van onze samenleving uit te dagen, terwijl ze er ook naar streeft de artistieke praktijk voor iedereen toegankelijk te maken, ongeacht economische of sociale status.

Kunstenaarsduo Petra Dubach & Mario van Horrik
Kunstenaarsduo Petra Dubach & Mario van Horrik begonnen hun samenwerking in 1983; Petra als danseres, Mario als muzikant. Door de jaren heen vervaagden de grenzen tussen geluid en beweging steeds meer. Als er geen beweging is, is er ook geen geluid en omgekeerd. Dit artistieke concept vormt de basis voor al hun concerten, installaties, objecten, performances en grafisch werk.

Arif Aksit
Arif is al meer dan 20 jaar Agent of Steel. Hij heeft heavy metal in zijn bloed en zou je graag wat oorlogsfilms willen laten zien als het kan.

 

Metal at all
[ENGLISH]

When discussing metal, the common association is often its materiality and metallurgical aspects. As a material, metal is a vital medium for visual arts, music, and other realms, serving as a versatile medium for creative expression and cultural exploration. From intricate metalwork in sculpture to the powerful themes of metal music, its connections span various domains, reflecting resilience, rebellion, and special aesthetics. However, metal encompasses more than mere physical presentations. For example, in an etymological sense, the term “heavy metal” gained prominence as a character named “Uranian Willy, the Heavy Metal Kid” in William S. Burroughs’ novel. Over time, it evolved into a metaphor for addictive drugs. Metal historian Ian Christe elaborates that “heavy” conveys potency or profundity, while “metal” evokes a mood of grinding weightiness. This linguistic evolution, stemming from beatnik and countercultural slang, was already apparent by the mid-1960s, particularly in references to “heavy music.” In essence, metal transcends its physicality to become a symbol of cultural significance, embodying themes of potency, profundity, and weightiness across various artistic and linguistic contexts throughout history.

During our June program, “Metal at all,” we invite you to broaden your perception of metal, exploring its conceptual, metaphorical, and critical dimensions through a group exhibition featuring works by Ode to the Bronze foundry, the duo Petra Dubach & Mario van Horrik, and Yeon Sung. Their creations will showcase the multifaceted nature of metal, surpassing conventional associations and delving into alternative perspectives. 

Alongside the immersive exhibition, we have prepared a series of events aimed at reshaping your understanding of metal. On the opening day, Ode to the Bronze Foundry (artist collective Lieve van den Bijgaart & Dani Andres) will share their thoughts about bronze casting, while Yeon Sung will delve into her research on copper trade titled ‘Rusty Odyssey’. Mario van Horrik will present their ingenious long-string sound-installation. Additionally, Arif Aksit will share insights into heavy metal during a movie night on Sunday. Through a diverse array of artworks and activities, we aim to stimulate deeper reflections and perspectives on the concept of metal, embracing its transformative potential and celebrating its capacity to inspire evolution and change. We extend a warm invitation for you to join this journey and embrace the transformative potential of metal!

Friday June 28
Opening talk:
Ode to the Bronze Foundry (artist collective Lieve van den Bijgaart & Dani Andres)
Yeon Sung
Mario van Horrik
Door: 20:00
Start: 20:30
Entrance: 5,- (cash + pin possible at the door)

Exhibition June 29 and 30
Open: 13.00 – 18.00
(Free entry)

Sunday June 30
Screening lead by Arif Aksit
Open: 14:30
Screening: 15.00 – 17:00

 

Ode to the Bronze Foundry
Ode to the Bronze Foundry is an art collective by Lieve van den Bijgaart and Dani Andres formed from a shared fascination with bronze casting discovered while working at Kemner foundry. Through Instagram, they passionately share their exploration of raw elements, techniques, and experimentation, pushing boundaries in their individual practices and sparking dialogue within the artistic community.

Yeon Sung
Yeon Sung, 연성, is an artist-researcher and graphic designer based in Rotterdam and South Korea. Trained in industrial design engineering and graphic design, Yeon Sung’s politically charged practice traverses filmmaking, DIY-prototyping, (guerrilla) performing, and writing. A child of a generation traumatised by Japanese colonial occupation, her work emphasises a decolonial perspective that weaves untold narratives shaped by political realities, along with non-human matters such as copper and dust, as transversal human agencies. Sung nurtures her artistic practice as a means of decolonial activism, incorporating affordable technology to challenge the dominant power structures of our society while also striving to make the artistic practice accessible to all, irrespective of their economic or social status.

Artist duo Petra Dubach& Mario van Horrik
Artist duo Petra Dubach& Mario van Horrik started their collaboration in 1983; Petra as a dancer, Mario as a musician. Through the years the borders between sound and movement became more and more blurred. If there is no movement then there is also no sound and vice versa. This artistic concept is the basis for all their concerts, installations, objects, performances and graphic work.

Arif Aksit
Arif has been an Agent of Steel for over 20 years. He’s got heavy metal music in his blood and would like to show you some warfare noise films if he could.

More

Concert
02-09-2024
21.00
Onderstuur – Clarice Jensen + Nina Ryser
Clarice Jensen, Nina Ryser
Workshop
05 May '24
17:30
Riso Workshop @ MAIAMI Print Studio
Knust
Double Weekend
May/May
The OEPS!loop
Suzie van Staaveren, Mika Schalks, The Blob Shop collective