DESTILLAAT #25
24 Nov t/m 26 Nov

Voor Nederlandse tekst scroll naar beneden.

Every year, Extrapool visits the graduation exhibitions of the Dutch art academies. What keeps these young artists busy? How do they shape their work at the end of their academy years? In November, we invite a selection of promising freshly graduated artists for a two-week working period at Extrapool. Together, they will organize an exhibition throughout our building, from kitchen to bathroom, from basement to roof, with old and new work and a smashing opening night.

Participants:
Emily Ghazal, Paloma Jet, Bo Emmens, Vanda Vlašič, Mariana Penas Charrua, Milu Chen, Fiona Römpp, Eva Sijstermans, Sosse Serpenti, Alexandra Panayiotidou, Dionysia Yioukka and Mika Tillie.

Friday November 24
Opening Night!
Door: 19:30
Start: 20:00
Entrance: free

Saturday November
Door: 19:30
Start: 20:00
Entrance: free

Sunday November 26
Start: 13:00 – 17:00
Entrance: free

Emily Ghazal
Emily is a Lebanese/Dutch video artist with an upbringing in Egypt. She creates poetic, expressive, and often non-narrative pieces, within the field of the performative-documentary; an ambiguous space between documentary video and performance art. Her video art centers around her own intimate experiences, the feeling of ‘otherness’, and socio-political topics in the MENA region. With her work, she tries to communicate rawness, turmoil and carefully curated rage.

Paloma Jet
Paloma Jet Plantenga is interested in the relationship between things and humans and the constant conversation between them. She puts forward her theory of “Thing Expressionism”, which explores the potential for things and objects to hold diverse meanings. As she tries to convey the idea or feeling of a thing, they begin to occupy spaces with patterns, as a musical bassline. For Paloma, creating the bassline of a thing is about finding its other potentiality.

Bo Emmens
As a romantic landscape surveyor, Bo Emmens (illustrator, storyteller and performative researcher) travels around the Netherlands to report on the insubstantial. By combining traditional pastel landscapes of carelessly chosen perspectives with quasi-autobiographical texts and theatrical elements, Emmens plays with society’s expectations of the contemporary artist.

Vanda Vlašič
Vanda Vlašičová is an multidisciplinary artist whose practice facilitates opening portals to worlds parallel to our own. Working in a meditative trance of escapism, her work is a tapestry woven from personal nostalgia, echoes of mythology and of fantastical biomimicry. She constructs a tranquil oasis via the objects brought from these distant, parallel worlds, acting almost as souvenirs and talismans.

Mariana Penas Charrua
Mariana Charrua’s work blurs the lines between painting, performance and making. Connected by a theatrical and humoristic tone, the paintings tentatively suggest a narrative, while the performance teases meaning from them. Contaminated by life, Mariana’s works approach the ambiguity, the malfunctional, the joy, and the irony of being alive.

Milu Chen
Milu Chen, also known as muli, is fascinated by making art with an interdisciplinary approach. muli’s artistic passion lies in the ability to shape entire universes, where imagination knows no boundaries. These exist in color, shape, texture, movement, sound and scent. muli often finds joy in melding these elements to infuse life into the otherwise lifeless.

Fiona Römpp
Fiona Römpp looks for the traces in her surroundings that spark our memories and emotions. Discarded, unrecognizable objects, a trickle of water or a snatch of conversation, tell their stories – our stories. Working with a variety of media she invites the viewer to lose themselves in small details that can be as wide as the sea.

Eva Sijstermans
Eva Sijstermans explores the relation between text, images, and their context. During the making-process of her work, she gets to know the space like she gets to know people. By using repetition, deconstruction, abstraction, twisting and pulling on text, images and language, she plays a game with fixed definitions and gives new meaning to words and symbols.

Sosse Serpenti
Sosse Serpenti is an illustrator and visual artist who takes interest in people and the diverse worlds in which they find themselves. She is fascinated by secluded subcultures with their own habits and etiquette, in which she takes on the role of a visual journalist. Her observations start by drawing from life with pen and paper, but her work can take on many forms afterwards, such as zines, sculptures and tapestries.

Alexandra Panayiotidou & Dionysia Yioukka
Alexandra Panayiotidou and Dionysia Yioukka are two Cypriots living outside of their natural habitat, having a good time by bringing what they know best to a table full of new people.

Mika Tillie
Mika Tillie is a performance and visual artist who transforms common subjects of life into an artwork of his own imagery. People use environments and speak a language that they are not always fully conscious about. Mika Tillie takes these particular moments to develop his artwork.

——————————————————————————————————————————————————————————

NL
Extrapool bezoekt ieder jaar de eindexamenexposities van de Nederlandse kunstacademies. Wat houdt deze jonge kunstenaars bezig? Hoe geven ze vorm aan hun werk aan het eind van hun academietijd? In november nodigen we een selectie van veelbelovende, vers afgestudeerde kunstenaars uit voor een werkperiode van twee weken in Extrapool. Samen organiseren ze een expositie door ons hele pand, van keuken tot badkamer, van kelder tot dak. Met oud én nieuw werk en een spetterende openingsavond.

Deelnemers:
Emily Ghazal, Paloma Jet, Bo Emmens, Vanda Vlašič, Mariana Penas Charrua, Milu Chen, Fiona Römpp, Eva Sijstermans, Sosse Serpenti, Alexandra Panayiotidou, Dionysia Yioukka en Mika Tillie.

Vrijdag 24 november
Opening Night!
Deur: 19:30
Start: 20:00
Entree: gratis

Zaterdag 25 november
Deur: 19:30
Start: 20:00
Entree: gratis

Zondag 26 november
Start: 13:00 – 17:00
Entree: gratis

Emily Ghazal
Emily is een Libanees/Nederlandse videokunstenaar, opgevoed in Egypte. Ze maakt poëtische, expressieve en vaak non-narratieve stukken binnen het veld van de performatieve documentaire, een ambigue ruimte tussen video documentaire en performancekunst. Haar werk draait om haar intieme ervaringen, het gevoel van ’anders-zijn’ en sociaal-politieke onderwerpen in de MENA-regio. Hiermee probeert ze rauwheid, onrust en zorgvuldig gecureerde woede over te brengen.

Paloma Jet
Paloma Jet Plantenga is geïnteresseerd in de relatie tussen dingen en mensen en de constante conversatie tussen hen. Ze brengt haar theorie van “Thing Expressionism” naar voren, die het potentieel onderzoekt van dingen en objecten om verschillende betekenissen te hebben. Terwijl ze het idee of gevoel van een thing probeert over te brengen, begin het ruimtes te bezetten met patronen, zoals muzikale baslijnen. Voor Paloma gaat het creëren van de baslijn van een thing over het vinden van zijn andere potentie.

Bo Emmens
Als een romantische landschapsmeter reist tekenaar, verhalenmaker en performative onderzoeker Bo Emmens Nederlandse steden af, om verslag te doen van het onaanzienlijke. Door traditionele pastellandschappen van achteloos gekozen perspectieven te combineren met quasi-autobiografische teksten en theatrale elementen, speelt Emmens met de verwachtingen die onze maatschappij heeft van een hedendaagse kunstenaar.

Vanda Vlašič
Vanda Vlašičováis een multidisciplinaire kunstenaar wiens praktijk portalen opent naar werelden die parallel zijn aan de onze. Haar werk is een tapijt geweven van persoonlijke nostalgie, met echo’s van mythologie en fantastische biomimicry. Werkend vanuit een meditatieve roes van escapisme construeert ze een oase van rust, via objecten die ze meeneemt uit deze verre, parallelle werelden en die zo bijna als souvenirs en talisman fungeren.

Mariana Penas Charrua
Het werk van Mariana Charrua vervaagt de grenzen tussen schilderen, performance en maken. Verbonden door een theatrale en humoristische toon suggereren de schilderijen voorzichtig een verhaal, terwijl de performance er betekenis aan ontleent. Vervuild door het leven, benaderen de werken van Mariana de dubbelzinnigheid, het semi functionele, de vreugde en de ironie van het in leven zijn.

Milu Chen
Milu Chen, ook bekend als muli, is gefascineerd door het maken van kunst met een interdisciplinaire benadering. De artistieke passie van muli ligt in het vermogen om complete universums te vormen, waar de verbeelding geen grenzen kent. Deze bestaan uit kleur, vorm, textuur, beweging, geluid en geur. muli vindt vaak vreugde in het samensmelten van deze elementen om leven te geven aan het anders levenloze.

Fiona Römpp
Fiona Römpp zoekt naar de sporen in haar omgeving die onze herinneringen en emoties aanwakkeren. Afgedankte, onherkenbare voorwerpen, een druppel water of een flard van een gesprek vertellen hun verhaal – ons verhaal. Ze werkt met verschillende media en nodigt de kijker uit om zich te verliezen in kleine details die zo groot kunnen zijn als de zee.

Eva Sijstermans
Eva Sijstermans onderzoekt de relatie tussen tekst, beeld en hun context. Tijdens het maakproces leert ze de ruimtes waarin ze werkt kennen zoals ze personen leert kennen. Door herhaling, ontleding, abstraheren en verdraaien van tekst, beeld en taal, speelt ze een spel met vaste definities en geeft ze nieuwe betekenissen aan woorden en symbolen.

Sosse Serpenti
Sosse Serpenti is een illustrator en beeldmaker die zich bezighoudt met mensen en de diverse werelden waarin zij zich bevinden. Ze is gefascineerd door gesloten subculturen met hun eigen gewoontes en etiquette, daarin fungeert Sosse als een beeldjournalist. Haar observaties beginnen met pen op papier, maar vervolgens kan het werk veel vormen aannemen, van zines tot sculpturen en wandkleden.

Alexandra Panayiotidou & Dionysia Yioukka
Alexandra Panayiotidou en Dionysia Yioukka zijn twee Cyprioten die leven buiten hun natuurlijke habitat en zichzelf vermaken door datgene wat zij het beste kennen naar een tafel vol nieuwe gezichten te brengen.

Mika Tillie
Mika Tillie is een performance- en beeldend kunstenaar die alledaagse onderwerpen omvormt tot een kunstwerk in zijn eigen beeldtaal. Mensen gebruiken ruimtes en spreken een taal zonder er altijd bij stil te staan wat er precies gebeurt. Juist in deze momenten ontwikkelt Mika Tillie zijn kunst.

More

Double Weekend
Oct/Oct
Extrapool Weekend Oktober — Drink Me Not Potion
Liza Prins & Marie Ilse Boulange, Lena & Ale, Chiara Pitrola, Systemet, Video Club Collective
Double Weekend
Feb/Feb
Extrapool Weekend — Destillaat #24